Obchodní podmínky

I. Objednávka a uzavření smlouvy o zajištění hloubkového čištění čalounění, koberců a matrací
K uzavření smlouvy dochází postupem, kdy objednatel prostřednictvím objednávkového formuláře, e-mailu, Facebooku, Whatsappu, Instagramu či telefonicky objednává hloubkové čištění čalounění, koberců a matrací v domácnosti či komerčním objektu. Tato objednávka je po odeslání potvrzení závazná. Každá objednávka učiněná prostřednictvím objednávkového formuláře, je ze strany www.marekcistic.cz bezprostředně po odeslání převzata a zpracována. Vyřízení objednávky bude probíhat formou e-mailové, telefonické komunikace, či prostřednictvím sociálních sítí spojených s totuto společností. Klient je poté informován prostřednictvím jím sděleného emailového, telefonického či jiného elektronického kontaktu o dostupnosti služeb, a to nejpozději do 48 hodin od přijetí objednávky s tím, že objednávky přijaté v průběhu dnů pracovního klidu budou vyřízeny bezodkladně nejbližší pracovní den. Klientovi je s informací o dostupnosti služeb zaslána nabídka, včetně návrhu předpokládané kalkulace ceny v podobě ceníku hloubkového čištění, dle poptávaného rozsahu prací, společně se specifikací samotného čištění.

Veškeré objednávky učiněné odesláním objednávkového formuláře, jsou považovány za závazné. Odešle-li klient objednávkový formulář umístěný na webových stránkách, odešle poptávku na uvedený e-mail či kontaktuje společnost telefonicky nebo prostřednictvím soviálních sítí přidružených k webu www.marekcistic.cz a aktivně proklikem v k tomu určeném poli objednávkového formuláře, potvrdí seznámení se s obsahem obchodních podmínek, má se za to, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Klient má možnost jednostranně zrušit nebo změnit objednávku před jejím vyřízením pouze po výslovné dohodě s www.marekcistic.cz nejpozději 2 hodiny před zahájením zakázky.

K uzavření Smlouvy dochází okamžikem výslovné akceptace nabídky služeb učiněné formou telefonické či elektronické odpovědi ze strany klienta v návaznosti na obdrženou informaci o dostupnosti služeb spolu se specifikací úklidových prací/hloubkového čištění. Nejpozději je smlouva uzavřena okamžikem, kdy www.marekcistic.cz začne provádět hloubkové čištění na smluveném místě/adrese.

Okamžikem uzavření smlouvy jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající.

II. Předmět, doba plnění a trvání smlouvy
Předmětem smlouvy je závazek www.marekcistic.cz k výkonu díla provádět pro klienta dohodnuté hloubkové čištění v objednaném rozsahu a závazek klienta tyto práce převzít a zaplatit za ně ujednanou cenu.

Předmětem smlouvy není dodávka čistících a úklidových prostředků není-li dohodnuto jinak, stejně tak není předmětem smlouvy proplacení dopravy na místo výkonu hloubkového čištění.

www.marekcistic.cz započne s výkonem úklidových prací dnem a časem sjednaným ve smlouvě. Hloubkové čištění je prováděno v dohodnutém místě a dohodnutém termínu.

Tato Smlouva se sjednává na dobu provedení sjednaného typu hloubkového čištění dle Smlouvy. V případě pravidelného zajišťování hloubkového čištění na dobu neurčitou.

III. Cena prací, účtování prací, platební podmínky
Cena úklidových prací byla stanovena dohodou smluvních stran a je uvedena v cenové kalkulaci obsažené v nabídce zaslané klientovi prostřednictvím e-mailové, případně podobné elektronické podobě, cena a způsob její úhrady se odvíjí od charakteru poptávaného hloubkového čištění v případě běžného znečištění daného předmětu. Takto stanovená cena je ze strany www.marekcistic.cz stanovena dle typu objednaných služeb a velikosti prostoru na který byla kalkulována doba provádění prací. Stanovená cena může být jednostranně www.marekcistic.cz změněna dle reálné náročnosti čistících prací oproti obvyklé náročnosti. Na navýšení předpokládané ceny bude klient vždy upozorněn předem, na místě realizace v jeho přítomnosti. Pokud klient navýšení neodsouhlasí nebo pokud nestanoví priority hloubkového čištění v předem domluvených prostorách, určí priority hloubkkového čištění pracovník www.marekcistic.cz. Neprovedené práce nebudou předmětem reklamace ze strany klienta.

Podkladem pro účtování hloubkového čištění, je jejich skutečné provedení pracovníkem. Klient je povinen zajistit převzetí hloubkového čištění vždy bezodkladně po skončení čištění v daném termínu a stvrdit svým podpisem či ústním sjednáním souhlas s odevzdanou prací ze strany www.marekcistic.cz. V případě nepřítomnosti klienta, kdy nedojde z důvodů nikoliv na straně www.marekcistic.cz k potvrzení výkazu práce, se považují všechny práce za řádně vykonané a klientovi předané.

Klientovi budou účtovány i řádně odvedené vícepráce, odsouhlasené klientem osobně, telefonicky či formou elektronické komunikace. Vícepracemi se rozumí hloubkové čištění nad rámec předem objednaných a potvrzených služeb hloubkového čištění.

Změny, zúžení či rozšíření poskytovaného hloubkového čištění dle specifikace čištění mohou být v návaznosti na potřeby klienta a provozní možnosti www.marekcistic.cz měněny formou dodatku ke smlouvě, odsouhlaseného prostřednictvím elektronické pošty či na místě ústní domluvou s klientem.

Pokud klient nezruší sjednané hloubkové čištění nejpozději 1 hodinu před započetím čištění, bude www.marekcistic.cz účtovat klientovi 50 % ceny smluvených prací hloubkového čištění dle potvrzené smlouvy/objednávky klientem.

V případě jednorázové objednávky nebo prvního poskytnutí hloubkového čištění se klient zavazuje realizovat platbu ihned po ukončení čištění, a to v hotovosti či bankovním převodem oproti daňovému dokladu. V případě hloubkového čištění v komerčních prostorách (kanceláře, školky, hotely, apod.) dle dohodnutých podmínek mezi klientem a www.marekcistic.cz je podkladem pro placení ceny za poskytované služby elektronická faktura – daňový doklad, vystavený po provedeném plnění a zaslaný na emailovou adresu sdělenou v objednávkovém formuláři. Klient tímto souhlasí s elektronickou podobou fakturace. Nesouhlasí-li klient s elektronickou podobou fakturace, je povinen to www.marekcistic.cz sdělit do tří (3) pracovních dnů od obdržení prvního elektronického dokladu, v takovém případě mu bude vytištěná faktura zaslána poštou na korespondenční adresu uvedenou ve smlouvě. Daňový doklad bude vystaven v měsíčním režimu vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce se splatností do pěti (5) dnů počínaje dnem vystavení příslušného dokladu. Jinou zasílací adresu, periodu fakturace nebo způsob placení lze sjednat na základě žádosti klienta a tato skutečnost a přesné podmínky budou zapsány ve specifikaci rozsahu hloubokého čištění.

Klient se zavazuje fakturu ve lhůtě splatnosti uhradit. Pro případ prodlení s úhradou faktury se zavazuje zaplatit www.marekcistic.cz smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení, tím není dotčen nárok na náhradu škody prodlením způsobenou. V případě prodlení bude klientovi zároveň vystavena upomínka, která je zpoplatněna částkou 1.000,-Kč bez DPH – tato bude vyúčtována v rámci následující fakturace. Za vystavení další upomínky právním zástupcem bude klientovi účtováno 2.000,-Kč bez DPH.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran
Klient je povinen zejména:

poskytovat www.marekcistic.cz v rámci provádění hloubkového čištění bezúplatně vodu a elektrickou energii.
V případě, že klient požaduje užití speciálních čistících prostředků, které lze použít v konkrétním čistícícm vybavení na nestandardní povrchy a zařízení, je povinen www.marekcistic.cz písemně upozornit na speciální požadavky pro ošetření dané plochy, případně uvést požadavek na její vyjmutí z hloubkového čištění před samotnou realizací zakázky a to nejpozději 24 hod před samotnou realizací. Pokud tak neučiní nenese www.marekcistic.cz žádnou odpovědnost za případné poškození povrchů a zařízení pracovníkem v důsledku použití nevhodného čistícího prostředku či pomůcky.
Klient je povinen zabezpečit pracovníkovi přístup do úklidových prostor ve sjednaném čase osobně, popř. zmocněním jiné osoby. V případě, že pracovníkovi nebude umožněn výkon hloubkového čištění, jak bylo sjednáno smlouvou, považují se v těchto případech všechny práce za řádně vykonané, předané a budou předmětem fakturace.
Zamezit volnému pohybu zvířat, která jsou umístěna v úklidových prostorách v době provádění hloubkového čištění. V případě, že dojde k napadení pracovníka zvířetem, je klient povinen zhotoviteli nejpozději do dvou (2) dnů doručit písemnou veterinární zprávu o stavu zvířete, se záznamem o očkování proti vzteklině dle odpovídajících předpisů (kontrola u veterináře musí proběhnout první a pátý den po napadení, bez ohledu na to, zda byla či nebyla porušena integrita lidské kůže).
Udržovat přístroje a vybavení úklidových prostor a úklidové prostory v dobrém technickém stavu, tak aby nedošlo ke zranění pracovníka. Dále se klient zavazuje upozornit pracovníka www.marekcistic.cz na poškozené, rozbité či nefunkční zařízení domácnosti, stejně jako ho upozornit na zařízení či další předměty způsobilé přivodit či způsobit zranění.
Udržovat vybavení úklidových prostor a úklidové prostory v dobrém technickém stavu.
Seznámit pracovníka s podmínkami pohybu v úklidových prostorách.
Zajistit ochranu svých šperků, hotovosti a jiných cenností uzamčením či jiným způsobem zabezpečení, tak aby nebyly volně přístupné.

Zhotovitel je povinen:

provést hloubkové čištění v rozsahu a lhůtě, které jsou předmětem smlouvy. Dále je povinen provést další úklidové práce v rozsahu a způsobem, které si písemně odsouhlasili v průběhu trvání smlouvy.
Provést hloubkové čištění prostřednictvím svého pracovníka.
Nevyčerpané čistící prostředky, jakož i pomůcky, které jsou v majetku klienta, použité k výkonu hloubkového čištění vrátit po skončení práce klientovi nebo je zanechat na místě k tomu klientem určeném, zpravidla na místě, kde se u klienta nacházejí běžně či kde je klient zanechává pracovníkovi.
Dodržet rozsah a dobu plnění hloubkového čištění v rámci úklidového času. V případě, že nebude moci sjednaný termín dodržet, je povinen o tom klienta informovat nejpozději dvě (2) hodiny před smluveným počátkem realizace hloubkového čištění ve smlouvě. Klient má právo v tomto případě na náhradní plnění ve vzájemně dohodnutém termínu. V případě, že k čerpání náhradního termínu nedojde, není www.marekcistic.cz oprávněna tyto nevykonané práce účtovat.
Nepoužívat jakékoli zařízení náležející do majetku klienta k jiným než smlouvou vymezeným činnostem. K tomu je povinen zavázat i své pracovníky. To neplatí, jedná-li se o odůvodněnou potřebu užití zařízení pro komunikaci s klientem a v případě neobvyklých náhlých událostí.

V. Trvání smlouvy, výpověď, odstoupení
Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy tehdy, poruší-li druhá smluvní strana závažným způsobem svoji povinnost vyplývající ze smlouvy a neodstraní-li tato závadný stav ani v přiměřené lhůtě po písemné výzvě. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení smluvní straně, která smlouvu porušila.

Pro případ prodlení klienta s placením služeb hloubkového čištění o více než dva (2) dny si www.marekcistic.cz vyhrazuje právo na přerušení plnění, ke kterému se zavázal ve smlouvě, až do doby připsání dlužné částky na jeho účet. www.marekcistic.cz je oprávněn z tohoto důvodu okamžitě jednostranně od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení elektronického oznámení o odstoupení klientovi. Dohodou smluvních stran je ujednáno, že účinky odstoupení od smlouvy lze odvolat se souhlasem zákazníka. www.marekcistic.cz nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody v období, kdy je klient v prodlení se zaplacením dlužné částky.

Smlouvu lze ukončit dohodu smluvních stran za podmínky, že žádná ze smluvních stran nemá ke dni ukončení smlouvy vůči druhé smluvní straně nevyrovnané finanční, nebo jiné majetkové závazky z této Smlouvy vyplývající.

VI. Závěrečná ustanovení
Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

Smluvní strany se zavazují nakládat s informacemi, které se dozvěděly na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, jako s důvěrnými a zavazují se tyto neposkytovat bez souhlasu druhé smluvní strany třetí osobě, a to s výjimkami sjednanými v této Smlouvě.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré smlouvy učiněné v tento den a později.

Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze na základě písemné dohody smluvních stran, pokud není ve smlouvě či obchodních podmínkách uvedeno jinak.

www.marekcistic.cz je oprávněn jednostranně v přiměřeném rozsahu znění obchodních podmínek změnit. Tuto změnu je www.marekcistic.cz povinen oznámit klientovi bez zbytečného odkladu elektronicky. Klient je oprávněn takto oznámenou změnu všeobecných obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jejího oznámení, po marném uplynutí této lhůty je nové znění VOP platné pro smluvní vztah vyplývající ze Smlouvy. V případě, že zákazník odmítne ve stanovené lhůtě změnu všeobecných obchodních podmínek, je oprávněn tuto smlouvu vypovědět dle ustanovení čl. V těchto všeobecných obchodních podmínkách.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 1. 1.2021.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram